Posts

Showing posts from November, 2008

Dead Roses and Dead Soul

Image
Dead Roses and Dead Soul No one saw his major loss


Every morning 
walking up to miles
he collects roses
with the hope
he can give them to her one day Every afternoon
forgetting disappointments
he collects hope
with the dream 
she will be with him one day Even by the end of the day,
those fading roses on his desk
and depressed soul within him,
both continue to live
with a desire of reconciliation someday Times changed
but she didn’t. His soul continues to breathe
he sprays water to roses
hoping neither of them dies
hoping they both live for one more day
where they can hope for one more. She never came back
she decided she won’t. Roses withered and died
his soul grieved and died.
He buried roses and his soul
with no hope of a further journey
with no desire for tomorrow. All saw dead roses
being sorry for its loss
but the dead soul within him
no one cared to search
and remained invisible forever. Suraj Ghimire 2020 This poem was first posted on https://medium.com/storymake

nepali- poem pariwartan

nepali- poem pariwartan

जीवन मेरो आज एक संगहर्ष हो,
यस संगहर्ष मा मलाई जीउन देऊ
मेरो जीवन हर पल तिम्रै लागी बितौना चाहन्छु,
यहाँ समयको महत्व मलाई बुझाईदेऊ
आज म आफैलाई तिमीमा समर्पण गर्न चाहन्छु,
बिन्ती प्रभु यो समर्पण स्वीकार गरिदेऊ
परिवर्तन भई आज म तिमीमा पहिरिन चाहन्छु,
हे प्रभु मेरो जीवनलाई छोई परिवर्तन गरि देऊ |

स्वर्ग पृथिवी अनि आकाशमा राज्य गरे झै
आफ्नो ईच्छा पुरा गर्न मलाई प्रयोग गरिदेऊ
मेरा अलिखित पुस्तकहरु सारालाई सुनाउना चाहन्छु,
यस पुस्तकका हरेक पानाहरू तिम्रो त्यों अनमोल रगतले लेखिदेऊ
जीवनका यी पुस्तकमा मानिस रामाएको हेर्न चाहन्छु
यस् पुस्तक रमाइलो बनाउना पबित्र आत्मा भरी देऊ
आदि अनादी अनि राजाहरुका राजा तिमिनै हौ,
स्वर्णरूपी स्फटिकद्वारा मेरो भबिष्य आज तिमी लेखि देऊ |

संसारमा रमाएर तिमीलाई बिश्वास नगर्ने एक अभुझ हु म
बिन्ती प्रभु उद्यंत पुत्रलाईझै मलाई स्वीकार गरिदेऊ
तिम्रो त्यों हराएको भेडा हु म, आज फर्कि आएको छु
बिन्ती प्रभु आज मेरो जीवनलाई एक खच्चर न बनाईदेऊ
संसारमा होइन आज तिमीमा रमाउन चाहन्छु म
हे प्रभु आज मुक्ति मलाई आशीष को रूपमा दिदेऊ
जीवनका अलिखित पुस्तक साराल…

nepali poem- ma ani timi

मअनितिमी

मेरोयोजीवनअनिभावना माखेलिएकोहरेकउमंग
दिन्छयसलेमेरोसपनाहरुलाईहरेकसाझसप्तरंगीरांग ।
बिउझिनछनयीतृष्णाहरुकसैलाईसमर्पणगर्नयोमन
अनिहतारिन्छांयीपहिलाहरूकसैलाईसुम्पिंयोजीवन ॥

हरेकदिनजबमप्रेमकोनौलोभावनाबोकीअघिबद्छु
प्रत्येकपाहिलामाउनकैप्रेरणाजीवंतरुपमापाउद्छु
मेरोयीयात्रामाअस्तित्वाकोलागीनयामोड़कोआगमनपौदछु
अनिक्षितिजसम्मकोयोगंतब्यकोलागिकसैकोसाथकोस्पर्षगर्दछु

तरयीकल्पनाहरुकेबलसपनामामत्रीसिमितहूदारहेछन
उनलाईपाउनेतिचाहनाहरु हरुनौलाखेताराबनीदियेछन ।
त्येसैलेउनकोमनसम्मकोयात्राआजक्षितिज भयेजस्तोलाग्दछ
उनकोस

nepali poem kebal timi

हौनितिमीमेरोप्रेमीजीवनकोपहिलोअनिअन्तिमगनतब्य
खोजदाहोलानसंसार, मेरो यात्रालाईबुझ्नयहाँमेरोमनतब्य
औलानतानिलग्न रमाहिलोधरतीमा जनहरुसब
भन्नछाड़नेछैनतिमीमेरोजीवनकोअस्तित्वपनितब

जिंदगीयोमेरोरश्मिलेचम्कोषयाभानुयहाँउदौनाबिर्सियोस
यीमेरानयनअन्तिमसाशसम्मतिमीलाईनैहेर्नचाहन्छ
सुखलेमग्नमस्तहोशयादुखलेआसुकोसमुन्द्रबनोश
यीमेराहृदयसदैबतिम्रोआकृतिलाईसजौनाचाहन्छ

यीमेराहृदयसदैबतिम्रोआकृतिमारमाहुनचाहन्छ ।
यइमेराहृदयसदैबतिम्रोआकृतिसंगरहनचाहन्छ ॥

सूरजघिमिरे
In Search of Destiny
मेरोप्रियाकोलागिकेहीसब्दlove for my love

Life is like this..........
And life is made like this..............
Because these things are made to happen in our life........
And these things are made to be happened in our life........
So, what's more?
The pain we get from our loving one are just to be swallowed by us
to be swallowed on such a way that the person who is giving us pain shall never notify it..........
stilll we must keep on loving them...........
Loving them till the end of life...........
To love them on such a way that they shall never feel our love lesser than the total sum of love they are getting from the whole world.........
Yeah keep on loving those people who hates u........
Keep on loving, but not with the mission that they shall love u one day
Keep on loving them with the mission that they shall hate u most in the world someday...........
So that we shall make records, and break records in just a thing that we got infinite number of hate from that person whom we love most........
Now days
Yeah now a days its really …

second love letter

From novel- In Search of Destiny
Second part- I write for my Priya
(Chapter-15)- My last words for you

Like those rays of light coming from a brightly sun, few words here tries to get composed after being scattered by atmosphere in sky to spread a blueness and similarly some of the judicious feelings originated from internal heart are just trying to be dedicated to the integral part of my life and that my one of the dearest friend Priya, just wishing the best of luck for the each and every steps of your physical, mental and spiritual life and dear Priya I wan a promise myself to give you company for every of your those steps trying to pave the way towards horizon……
Here that stupid word goes on………
Dear Priya, Truly speaking happier moments settled in the world of depression and taste of defeat in the victorious journey gets memorable for lifetime with every people who face it. Although those phases divides life in two parts of a same coin as head and tail, the arrival of one, in the surpr…